More Luigi!

Elias Freider just talked about Luigi at PyData 2013: